Årsmöte 25/3 2024 kl 19:15 i salong 4 på Biostaden

Alla medlemmar är välkomna till vårt årsmöte som vi håller den 25/3 kl 19:15 på Biostaden, salong 4, mellan visningarna av filmen Scrapper. Det finns en länk till dokumenten under paragraferna 7,8 och 15 i dagordningen.

 

 

Kallelse till årsmöte 2024-03-25

Tid: kl.19.15 mellan två visningar av Scrapper

Plats: Biostaden

 

 

DAGORDNING

 

1.     Mötet öppnas

2.     Kallelsen godkändes

3.     Dagordningen godkänns

4.     Val av ordförande för årsmötet.

5.     Val av sekreterare för årsmötet

6.     Val av justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet

7.     Styrelsens verksamhetsberättelse

8.     Ekonomisk redovisning

9.     Revisorernas årsberättelse

10.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

11.  Val av ordförande

12.  Val av övriga ledamöter

13.  Val av revisorer och revisorsersättare

14.  Val av valberedning

15.   Verksamhetsplan

16.   Redovisning av enkät angående ändring av visningstiderna.

17.   Övriga frågor

18.   Mötet avslutas