Kallelse till årsmöte 20 mars 2023

Alla medlemmar är välkomna till Karlskrona filmstudios årsmöte 20/3 2023 kl 19:15 på Biostaden salong 4 mellan visningarna av filmen ”Den blinda mannen som inte ville se Titanic". Dagordning finns nedan. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning finns länkade nedan under §7 och §8 .

DAGORDNING

1. Mötet öppnas

2. Kallelsen godkänns

3. Dagordningen godkänns

4. Val av ordförande för årsmötet.

5. Val av sekreterare för årsmötet

6. Val av justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

8. Ekonomisk redovisning

9. Revisorernas årsberättelse

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Val av ordförande

12. Val av övriga ledamöter

13. Val av revisorer och revisorsersättare

14. Val av valberedning

15. Verksamhetsplan

16. Övriga frågor

17. Mötet avslutas